• Yoga

  Všeobecné obchodní a reklamační podmínky

  1. Úvodní ustanovení

  Zakoupením online kurzů či dalších produktů na webu www.fitjogaklub.cz potvrzuje Klient i Poskytovatel svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami (dále jen VOP).VOP jsou neoddělitelnou součástí elektronické objednávky a smlouvy o nákupu produktu uzavřené na dálku mezi prodávajícím a Klientem. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele. Uzavřením kupní smlouvy Klient přijímá, že jakékoliv použití informací z videí a materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou uživatele a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost.


  2. Základní pojmy:
  Poskytovatel online kurzů a produktů je Markéta Vintrová (roz. Mlejnková) (dále jen Prodejce):
  Mgr. Markéta Vintrová (roz. Mlejnková)
  Otěšínská 1446/20, 153 00 Praha 5 - Radotín
  IČ: 02534789,
  web: www.fitjogaklub.cz, www.fitjogamarketa.cz
  e-mail: marketa.joga@gmail.com
  tel: +420 731 526 618

  Klientem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila online produkt nabízený Prodejcem na www.fitjogaklub.cz nebo www.fitjogamarketa.cz (dále jen Klient). Online kurzem/produktem se rozumí série videí a dalších materiálů (audio, texty) nabízených prostřednictvím webové stránky www.fitjogaklub.cz nebo www.fitjogamarketa.cz, které se nedodávají na hmotném nosiči. Elektronickou objednávkou se rozumí vyplnění a odeslání elektronického formuláře za účelem objednání online produktu na webové stránce www.fitjogaklub.cz, odesláním elektronické objednávky Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a bez výhrad akceptuje všechna ustanovení v platném znění v den odeslání elektronické objednávky. Klient se zavazuje zadat pravdivé a úplné informace v elektronickém formuláři. Každá objednávka musí obsahovat: Jméno a Příjmení klienta, E-mailovou adresu, Název online produktu, Cenu za jednotlivý kurz/produkt a cenu celkem, Způsob platby, Souhlas s VOP.
  Všechny přijaté elektronické objednávky se považují za návrh na uzavření smlouvy o koupi online kurzů a nepovažují se za závazné. K akceptování návrhu na uzavření smlouvy ze strany Prodejce dojde v den úhrady celé výše kupní ceny Klientem a elektronickým potvrzením přijetí ze strany Prodejce. Tímto vzniká smlouva uzavřená na dálku mezi Prodejcem a Klientem. Cena je celková cena uvedená v elektronické objednávce. Platí výhradně ceny uvedené na internetové stránce www.fitjogaklub.cz. VOP jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí elektronické objednávky a tím i kupní smlouvy uzavřené na dálku. VOP jsou zveřejněné i na webových stránkách prodejce (www.fitjogamarketa.cz).

  3. Objednávka a uzavření smlouvy

  Klient prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkající se objednávky, a to na adrese www.fitjogamarketa.cz a fitjogaklub.cz. Klient si objednává předmět smlouvy (online kurz) vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.fitjogaklub.cz. Klient je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Klient odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s VOP pro nákup na webové stránce www.fitjogaklub.cz a že s nimi souhlasí. Klient odesláním objednávky dále povoluje Prodejci občasné zaslání informačního či reklamního emailu na svou emailovou adresu, kterou zadal při objednávce.


  4. Cena a způsob platby

  Aktuální cena online produktů je uvedena na webové stránce Prodejce www.fitjogamarketa.cz a www.fitjogaklub.cz a také ve shrnutí elektronické objednávky. Fakturu (daňový doklad) vystaví Prodejce Klientovi ihned po uhrazení platby. Fakturu si může Klient stáhnout v elektronické podobě v administraci (v menu Objednávky kliknutím na Stáhnout fakturu). Prodejce není plátce DPH a cena je konečná.
  Možnosti platby:

  • - Bankovním převodem na účet. Číslo účtu je uvedeno na stránce, která se zobrazí po dokončení objednávky. Platební údaje jsou také Klientovi odeslány na email.
  • - Online platební kartou. Platba kartou je realizována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb GoPay.


  5. Dodací podmínky

  Zmíněný online produkt je distribuován výhradně online formou. Po úplném uhrazení objednávky je Klientovi neprodleně zřízen členský účet a jsou mu zaslány přístupové údaje na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Klient má přístup ke kurzu kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím svého účtu (s nutným připojením na internet). Přístup ke všem online kurzům je časově neomezen. Přístup k Fit jóga klubu je stanoven počtem měsíců, které Klient zakoupil. Pokud by z jakéhokoliv důvodu Prodejce přerušil svou činnost a přestal provozovat své webové stránky, jejichž prostřednictvím získává kupující své přístupy k online kurzům, je Prodejce nejprve povinen umožnit Klientovi stáhnout všechny produkty na disk Klienta. V případě přerušení nebo ukončení činnosti Prodejce a nedodání předplacených lekcí ve Fit jóga klubu, bude Klientovi navržena kompenzace, vždy s možností vrácení peněz za nedodané předplacené lekce. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodejce nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Klienta. Klient není oprávněný poskytovat přihlašovací údaje třetím osobám ani žádným jiným způsobem šířit dále vzdělávací kurzy. Webové stránky Prodejce mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.


  6. Odstoupení od smlouvy

  Za své produkty ručí Prodejce zárukou spokojenosti a 100% garancí vrácení peněz ve lhůtě 14 dnů. Při objednání online produktu má Klient právo odstoupit od smlouvy, a to i bez udání důvodů nejpozději do 14 dnů ode dne povolení přístupu k online produktu ze strany Prodejce. Odstoupení je možné provést elektronickou formou na e-mail: marketa.joga@gmail.com s prohlášením, že odstupuje od smlouvy uzavřené na dálku a uvedením čísla účtu kam chce klient vrátit uhrazenou částku. Klientovi bude zaslán dobropis s částkou odpovídající ceně uvedené na původní faktuře. Uvedená suma bude vrácena nejpozději do 30 dnů od platného odstoupení od smlouvy na bankovní účet Klienta. Po odstoupení od smlouvy bude Klientovi zrušen přístup do členské sekce/k online produktu a Klient nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s online produktem.


  7. Ochrana osobních údajů

  Prohlášení prodávajícího: Provozovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat Klienta, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Údaje, které Klient zadává při objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Klientem. Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. Klient uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.


  8. Závěrečná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.fitjogaklub.cz a www.fitjogamarketa.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.fitjogaklub.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.